Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

20:33
Zawsze masz jedną nogę w dwóch miejscach. Nigdy nie możesz być naprawdę szczęśliwa, bo jak tylko wyjedziesz, to jesteś dwie sobą, i gdzie byś nie była, to jedna połowa ciebie woła do drugiej.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
20:33
3226 d68e
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
20:31
1966 141c 500
Reposted frompaulodaido paulodaido vianitael nitael
20:27
4900 d128 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMezame Mezame
20:25
3528 7fc3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
20:25
2812 39a9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazzuuoo zzuuoo
20:25
3502 4360 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viapiehus piehus
20:23
2458 095a
top 10 anime comebacks
Reposted fromZircon Zircon viaHypothermia Hypothermia
20:20
3397 d151 500
Reposted frompiehus piehus viaAvadacadavra Avadacadavra

October 13 2019

21:40
6926 f9c6 500
21:40

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska
21:38
3267 8b0b 500
21:37
21:33
Reposted fromFlau Flau viakrolik krolik
21:32
1451 116f 500
Reposted fromgubert gubert viakrolik krolik
21:31
2662 dfda
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapleple pleple
21:30
3575 b1af 500
Reposted frommeem meem viatomash tomash
21:30
2774 9f7b 500
Reposted fromtfu tfu viapleple pleple
21:27
2777 92ab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarurky rurky
21:27
2890 5a69 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl