Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

09:49
Reposted fromryba ryba
09:49
Reposted fromryba ryba
09:47
09:45
Reposted frommoppie moppie viahornypigeon hornypigeon

February 17 2017

21:21
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
21:11
Reposted fromLane Lane viaRani Rani
21:11
1069 f42c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaRani Rani
21:08
6489 3ce2
Reposted fromfungi fungi viaRani Rani
21:07
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik viakatalama katalama
21:06
1831 2f74 500
Reposted frominto-black into-black viahornypigeon hornypigeon

July 10 2015

12:56
3228 42a0
Reposted fromMiziou Miziou
12:49
4386 30d2
Reposted fromMiziou Miziou
12:47
4571 d966
Reposted fromMiziou Miziou
12:46
4671 0d87
Reposted fromMiziou Miziou
12:44
5707 c44e
Reposted fromMiziou Miziou
12:40
Animal Hospital
Reposted fromMysticen Mysticen viahaszraa haszraa
12:40
Dla ludzi znudzonych jedyną przyjemnością jest ingerencja w życie innych ludzi, niszczenie innych.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaahjou ahjou

July 09 2015

19:53
4822 77f2 500
Reposted fromfreakish freakish viaahjou ahjou
19:45
Reposted fromkauah kauah viaHanJiMun HanJiMun
19:44
6893 4d52
Reposted fromamatore amatore viaHanJiMun HanJiMun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl